1992  Op 1 april schrijft Jannet de Visser “Pido” in bij de Kamer van Koophandel. Na 11 jaar in het kleuter- en het latere basisonderwijs te hebben gewerkt trok na rijp beraad en voorbereiding zij de stoute schoenen aan om haar droomjob in het onderwijs vaarwel te zeggen en de deuren van  kinderdagverblijf Pido te openen. Het wordt een mix van opgedane ervaringen vanuit opleiding, scholen en het werken vanuit passie. Deze passie is  een sterk gevoel van wat kinderen nodig hebben om  al aan de start van hun leven een stevige basis in hun leven  mee te kunnen krijgen.

Tanja en Winanda starten als eerste groepsleidsters bij Pido.

1994  Ouders en kinderen kunnen zich in deze visie vinden en Pido’s huis aan de Harstkampen wordt te klein. Aan de Oosterweg wordt een huis voor de kinderen gebouwd.

Corina, Kirsten, Claudette, Ester, Dieteke, Marjolein B. komen het team versterken. Pido krijgt zijn eigen klusjesman; meneer Punter.

2002  Steeds meer gaan beide ouders buitenshuis werken en zoeken daarbij ook een vervolg na schooltijd; de NSO. Na lange periode van aandringen vanuit de ouders wordt de Pido Kids en Pido Kids Club  aan de Kroonkampweg geopend.

Marjolein, Andrea, Natasja op Kids en Gonnie en Maria op het kantoor zorgen voor een groter team. Later komen hier de groepsleid(st)ers Alette, Inocente en Janine bij.

De jaren gaan voorbij en we  blijven  alert om vooral het welzijn van de kinderen in de gaten te houden.

De leidsters en management volgen de basis en verdiepingsmodules van VVE.

2012  Dit jaar doen we mee aan het project “groene start”.

Op energieverbruik, fairtrade inkoop enz. wordt Pido doorgelicht.

2013 We starten met een interne opleiding.

Alle medewerkers worden geschoold  het verdiepen van hun kennis. Aan bod komt de taalontwikkeling, senso- motorische ontwikkeling, motoriek, rekenprikkels , observeren, handelingsbewust denken enz.

Dit resulteert in een , op speelse wijze, het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van jullie kindje(s) . Oftewel “kansen zien, kansen grijpen”.

Daarnaast zal dit halverwege 2014 voor de medewerkers leiden tot het halen van het erkende diploma PW4 en het certificaat “Uk en Puk”. Al met al voor onze kinderopvang een enorme opsteker! Onze pedagogische medewerkers vertellen u hier graag meer over.

2014 We zijn geslaagd! Vrijwel alle medewerkers van Pido mogen zich nu “Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkster niveau 4 ” noemen. We zijn er trots op!

2015 Dit jaar staat in het teken van het borgen van hetgeen we hebben geleerd tijdens onze aanvullende opleidingen. Naast de gewoonlijke thema’s zoals voorjaar, kerst e.d., werken we dit jaar 4x met een thema van ‘Uk en Puk”. Een methode om op een hele speelse manier met de ontwikkeling van jullie kind(eren) om te gaan.

Er wordt met de App Evernote gestart. Via social media kan men nu in een beveiligde omgeving inloggen en wetenswaardigheden en foto’s van je eigen kind(eren) en groep inzien.

Via de bibliotheek starten we eind 2015 met project Boekstart.

2016 Het werken met “Uk en Puk” bevalt goed. Het loopt lekker, de thema’s voor 2016 zijn gekozen. Met het team hebben we besloten om in het najaar zelf een thema en de daarbij behorende activiteiten te ontwikkelen. Een leuke nieuwe uitdaging!

Boekstart loopt dit jaar door. Naast een officiële opening, zal het werken  en omgaan met boeken voor het jonge kind beleidsmatig in het pedagogisch beleid van Pido opgenomen worden.

Op iedere locaties wordt een leeshoek in gebruik genomen.

2017 Met Boekstart willen we meer gaan doen. Meer de vertelkast en de tablet als digitale prentenboek gaan gebruiken. Onze eigen voorlees coördinatoren Claudette en Kirsten gaan ons dit jaar hierbij helpen en geven tijdens een teamvergadering een workshop aan hun collega’s .

Aandacht voor gezonde voeding: Al sinds jaren letten we op de voeding van onze kinderen. Naar aanleiding van een vraag van de ouders staat eronder het ” kopje Kwaliteit- Voeding” nu nog uitvoeriger beschreven wat de kinderen bij ons krijgen.

2017 werd tevens het jaar om te kijken of we hierin kunnen verbeteren. De oudercommissie heeft het als item op hun agenda staan. Daarnaast heeft Jessie het als afstudeerproject (Management opleiding Kinderopvang).

Tijd voor een feestje.. dit jaar bestaat Pido Kinderopvang 25 jaar! Dit hebben we met elkaar gevierd met een hapje en een drankje.

2018 De wet IKK is in werking getreden. Per januari 2018 voldoen we aan de betreffende kwaliteitseisen. Kwaliteitseisen als verantwoorde opvang, mentorschap, vaste gezichten criterium, 3-uursregeling en het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn ingevoerd in de praktijk en aan het pedagogisch beleidsplan.

Per 2018 is de aanwezigheid van een volwassene met een geldig en geregistreerd Kinder-EHBO certificaat verplicht gesteld. Alette, Larissa, Lianna, Marjolein, Claudette en Corina hebben hiervoor de opleiding gevolgd en behaald! Dit zullen we elke twee jaar herhalen om ‘up-to-date’ te blijven.

Daarnaast heeft Jessie heeft haar diploma Pedagogisch Management Kinderopvang behaald en gaat bij ons aan de slag als pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

2019 Als onderdeel van de wet IKK is per 1 januari 2019 het leidster-kind ratio voor de babygroepen veranderd. Dit betekende voor Pido Kids een derde leidster op de babygroep. Voor de locatie Pido zijn er geen veranderingen geweest. Daarnaast zetten we vanaf 2019 de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in.

2020 We starten met de babycursus. Deze opleiding voldoet aan de scholingseisen vanuit de wet IKK. De opleiding ‘baby’s in de kinderopvang’ is voor iedereen die met baby’s in de kinderopvang werkt. De opleiding bestaat uit een e-learning met theorie en praktijkopdrachten. De babyleidsters Marjolein, Winanda, Claudette, Ester, Lianna, Brenda en Eline zijn intussen hiermee gestart!

Alle groepen hebben intussen een eigen groepstelefoon! We vervangen Evernote door Whats app. Het voordeel hiervan is betere foto’s, sneller en makkelijker contact met ouder(s).

De dreumes-peutergroepen van pido en pido kids en de peuterplusgroep hebben een Instagram account aangemaakt waar leuke wetenswaardigheden en foto’s van activiteiten worden geplaatst op een afgeschermde pagina. In het informatieboekje staan de namen van de accounts of de pedagogisch medewerkers kunt u hierna vragen zodat u een volgverzoek kunt indienen.