Per locatie is een oudercommissie (OC) samengesteld uit tenminste 3 en maximaal 7 ouders van kinderen die gebruik maken van Pido Kinderopvang.

Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende groepen.

De OC stelt zich ten doel de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Haar bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Zo heeft de OC adviesrecht in zaken als vaststelling of wijziging van het pedagogisch beleid, algemeen beleid inzake voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, bewaking van de kwaliteit van de kinderopvang. De commissie heeft ook medezeggenschap bij aanname van vast personeel bij een externe vacature.

De taken van de OC bestaan verder uit het organiseren van ouderavonden, regelen van cadeaus bij speciale gelegenheden (bijvoorbeeld kraamcadeau voor een leidster) en het meehelpen tijdens feestelijke gebeurtenissen zoals de zomerfeesten. Voor het kopen van cadeaus voor speciale gelegenheden wordt u jaarlijks een kleine, vrijwillige bijdrage gevraagd.
De OC vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, data en locatie worden tijdig bekend gemaakt op pido website. De notulen kunt u vinden achter de login voor ouders.

Boink
Pido is aangesloten bij de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. Meer informatie is te krijgen op www.boink.info.

Geschillencommissie
Pido is tevens aangesloten bij de Geschillencommissie .
Meer informatie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl